fbpx

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fast, easy & for free

Lorem ipsum dolor sit amet.

Post an ad

720x90 svatebnitrziste

 

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů Služeb poskytovaných společností Svatební tržiště

  1.    Úvod

Fyzická osoba Petr Šimůnek, se sídlem na adrese Dopravní 128/31, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČO: 75850443 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem či spoluprovozovatelem řady internetových serverů a mobilních aplikací (dále jen „Podmínky“).  

Tyto podmínky se uplatní na všechny služby a mobilní aplikace Provozovatele, které provozuje či provozovat začne (dále jen „Služby“).

  1.    Popis služby

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Služeb Provozovatele při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na Službu přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

  1.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Pro plné využití Služeb má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Služeb.

3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

3.3.    Uživatelský účet je použitelný napříč Službami. Z technických důvodů je možné, že jednotlivé Služby požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení.

3.4.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

  1.    Následky porušení povinností Uživatele

4.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Služeb mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

4.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Služeb a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

  1.    Zpracování osobních údajů

5.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.2.   Pro registraci Uživatele na Službách je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).

5.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje registraci na Službách, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

5.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

5.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

5.6.    K předání dat, která mohou mít povahu osobních údajů, třetí osobě může dojít v případě, kdy je tak stanovenou smlouvou mezi Provozovatelem a takovouto třetí osobou.

5.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

  1.    Závěrečná ustanovení

7.1.    Na poskytování Služeb se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Služeb mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

7.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2019.