fbpx

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fast, easy & for free

Lorem ipsum dolor sit amet.

Post an ad

720x90 svatebnitrziste

 

1. Úvod

 

Fyzická osoba Petr Šimůnek, se sídlem na adrese Dopravní 128/31, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČO: 75850443 je provozovatelem internetového serveru Svatební tržiště (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.svatebnitrziste.cz (dále jen "Server Svatební tržiště" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

 

V případech, kdy je uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. Popis služby Svatební tržiště

 

Server Svatební tržiště je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

 

 

3.Registrace Inzerenta

 

3.1.  Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.

 

3.2. Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.

 

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

 

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Svatební tržiště a které jsou přesně popsány zde (odkaz na dokument Pravidla) (dále jen „Pravidla pro inzerci“). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci změnit za podmínek dle článku 7.3. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

 

 

4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

 

 

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

 

 

4.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

 

 

4.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

 

 

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.

 

 

4.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.

 

 

4.8. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.

 

 

4.9. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží/služby za obdobných podmínek.

 

 

4.10. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.

 

 

4.11. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto smluvních podmínkách.

 

 

4.12. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 90 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 90 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta, a to po dobu dalších 90 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.

 

 

4.13. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní uživatele.

 

 

4.14. Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je Inzerent po přihlášení do systému Serveru, pro své potřeby oprávněn upravit. Inzerent má právo internetovou adresu pro zobrazování přehledu Inzerátů Inzerenta upravit, a to 3krát za 24 hodin. Při překročení maximálního možného počtu změn internetové adresy s přehledem Inzerátů Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout internetovou adresu s přehledem Inzerátů Inzerenta změnit, popř. je Provozovatel oprávněn znemožnit Inzerentovi přístup na Server. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem Inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy Serveru.

 

 

4.15. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu na Server.

 

 

4.16. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.

 

 

4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.

 

 

4.18. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

 

 

4.19. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují- li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

 

 

4.20. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

 

 

4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.

 

 

4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek.

 

 

4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

 

 

4.24. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.

 

 

4.25. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

 

 

5.Zvýhodněné Inzeráty

 

 

5.1. Zvýhodněné Inzeráty na Serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami.

 

 

5.2. Zvýhodněné Inzeráty jsou na Serveru zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je "první", "tučně", "ohraničení", "pozadí" a "speciál" pozice ve výpise Inzerátů.

"první" - pozice znamená být první v dané kategorii inzerátů, pokud je více zvýodněných inzerátů "první" rozhoduje datum a inzeráty se posunují sěrem dolů, tedy z pozice 1 na pozici 2 atd.

"tučně" - zobrazení inzerátu je výraznější, je použito tučné písmo. Toto zobrazení je POVINNÉ PRO KOMERČNÍ INZERENTY V NEKOMERČNÍ ZÓNĚ, tedy v sekci tržiště. Jelikož inzerenti v sekci služeb mají stejně zpoplatněnou inzerci jako právě zvýraznění "tučně"

"ohraničení" - zobrazení inzerátu bude v rámečku

"pozadí" - zobrazení inzerátu bude mít podbarvené pozadí

"speciál" - zobrazení inzerátu se bude objevovat na hlavní stránce ve výběru

 

5.3. Doba platnosti zvýhodnění je 7,14,21, 30,60,89,90 dnů dle výběru. Po uplynutí této doby se Inzerát na Serveru zobrazuje jako nezvýhodněný.

 

 

5.4. Zvýhodnění nemá vliv na celkovou délku zobrazení na serveru.

 

 

5.5. Zvýhodněný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů na Serveru ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

 

 

5.6. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnění dalšího Inzerátu vkládaného Inzerentem na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.

 

 

5.7. Inzerent je při zvýhodňování Inzerátů povinen nejprve využít zvýhodnění poskytnutá Provozovatelem jako kompenzace za odmítnutí zveřejnění/nezveřejnění/odstranění zvýhodněného Inzerátu. Před vyčerpáním zvýhodnění poskytnutých 

 

 

6.Finanční podmínky

 

 

6.1. Zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku Serveru, dostupného na internetové adrese . Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit.

 

 

6.2. Inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím bodů, které nakoupí prostřednictvím služby paypal, nebo offline platbou. Na směňování bodů zpět na peníze nevzniká inzerentovi žádný nárok.

 

 

6.3. Pro dobití kreditu a pro vystavení daňových dokladů platí pravidla, jež jsou dostupná z internetové adresy.

 

 

6.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.

 


7.Závěrečná ustanovení

 

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na Server nepřihlásili.